Čo je geopark

Geopark predstavuje územie obsahujúce jedno, alebo viac miest vedeckej dôležitosti nielen z geologického aspektu, ale aj z hľadiska jeho archeologickej, ekonomickej alebo kultúrnej osobitosti európskeho významu. Ide o geologicky cenné územie, na ktorom sa vzájomnou spoluprácou stakeholdermi so štátnymi, alebo súkromnými organizáciami, samosprávou, v neposlednom rade aj s miestnymi obyvateľmi rozvíjajú aktivity na podporu rozvoja oblasti a podporu návštevnosti a vzdelanosti širokej verejnosti. Z hľadiska ponuky majú význam nielen geologicko-montanistické objekty a javy, ale nemenej dôležité sú aj ďalšie zaujímavosti v podobe kultúrnych či ekologických fenoménov ako aj archeologické a historické pamiatky. Územie geoparku sa neradí medzi územia, ktoré by akýmkoľvek spôsobom obmedzovali ľudské aktivity samozrejme vynímajúc oblasti, ktoré už majú udelený ochranný status ako napr. územie CHKO, kultúrne pamiatky, prírodné rezervácie a pod. Geopark spája propagáciu geologického dedičstva s regionálnym rozvojom a zoznamuje širokú verejnosť s geologickými procesmi, významom prírodných zdrojov a ich využitím v hospodárskej a kultúrnej histórii.

Geografia a mapa geoparku Zemplín 

Navrhované územie geoparku Zemplín sa rozkladá na ploche 332 km2. Na uzemi 30 obcí Dolného Zemplína bolo vyčlenených 80 reprezentatívnych lokalít.

Obce dolného zemplína 

Oboznámte sa s geológiou jednotlivých obcí Zemplínskeho regiónu

BARA

 

Bara, obec sa nachádza 6 km na SZ od Stredy nad Bodrogom v okrese Trebišov. Chotár obce leží v južnej časti Východoslovenskej nížiny a na južnom upätí Zemplínskych vrchov. V okolí obce je hojný výskyt minerálu Tridymit v Túfoch ako výplň dutín. Ďalším hojným výskytom sú žily Barytu s Kremeňom, ktoré sú 1 km na sever od obce Bara pri kopci Borsog.

ČERHOV

Čerhov, obec sa nachádza 11km na sz od Stredy nad Bodrogom v okrese Trebišov. Chotár obce leží v južnej časti Východoslovenskej nížiny. Za obcou sa nachádza kopec Čierna Hora, kde sa miestami tvoria Opálové hniezda v Túfoch až Tufitoch. V okolitých poliach je možné nájsť Obsidián – sopečne sklo. Zanechali ho tu pravekí ľudia, ktorí si počas lovenia divej zvery vyrábali oštepy a sekierky.

VEĽKÁ TŔŇA

Veľká Tŕňa, obec sa nachádza 13 km na jjz od mesta Trebišov v okrese Trebišov. Chotár obce leží v juhovýchodnej časti Východoslovenskej nížiny. V okolí obce je hojný výskyt Obsidiánov či Silicifikovaných driev. Obsidiány tu vznikli počas sopečnej činnosti a Silicifikované drevá, práve naopak, tie sa zachovali po doznievaní sopečnej činnosti, kde hydrotermálna voda s obsahom silikátov zachovala vzhľad, aj štruktúru dreva. Pri obci, kde je malý kameňolom, sú vrstvy Bridlíc, v ktorých sa uchovali zvyšky rastlín. Ďalšími minerálmi, ktoré sa dajú nájsť je Kremeň.

BORŠA

obec_borsa erb

Borša, text sa pripravuje

STREDA NAD BODROGOM

Streda nad Bodrogom, text sa pripravuje

BREHOV

obec_brehov erb

Brehov, obec sa nachádza 17 km jjv od mesta Trebišova v okrese Trebišov. Chotár obce leží uprostred Východoslovenskej nížiny. V blízkosti obce sa nachádza kopec veľký vrch, kde je veľký kameňolom, ktorý je tvorený prevažne Andezitom. Táto hornina je vulkanického pôvodu. Okrem nej je ojedinelý výskyt Jaspisu a Chalcedónu. Hojnejší výskyt Achátov je pod hlavnou cestou, ktorá vedie popod kameňolom. Nálezisko je rozsiahle, vedie až skoro k Zemplínskej Jelšine. Zber je možný na poliach, no okrem Achátov sú tu aj ďalšie sprievodné minerály vzniknuté sopečnou činnosťou, ako je napríklad Opál, Jaspis, Obsidián, Kremeň, aj jeho odroda Ametyst, Sanidin, Baryt, Antimonit a mnoho iných rudných minerálov.

LADMOVCE

Ladmovce, obec sa nachádza 4 km na sv od Stredy nad Bodrogom v okrese Trebišov. Chotár obce leží v južnej časti Východoslovenskej nížiny na upätí – Juhovýchode – Zemplínskych vrchov. Za obcou sa nachádza kameňolom kde je hojný výskyt Kalcitov vo forme žíl s krásnou kresbou. V dutinách sa vyvinuli zrastlice Kryštálov. Táto malá nenápadná obec na Zemplíne skrýva banskú históriu. V 30 rokoch 19 storočia sa tu ťažila Medená ruda, ktorá sa vozila na spracovanie do obce Smolník. Po tejto ťažbe ostali dve zavalené šachtice s dĺžkou 600 m. Na starých haldách je možne nájsť Baryt, Dolomit, Galenit, Kremeň, Millerit, Pyrit mednatý, Azurit, Kuprit, ale aj Malachit.

VINIČKY

Viničky, obec sa nachádza 2 km sz od Stredy nad Bodrogom v okrese Trebišov. Chotár obce leží v južnej časti Východoslovenskej nížiny a v južnej časti Zemplínskych vrchov. Nad obcou sa nachádza kameňolom, ktorý je tvorený z Perlityckého Ryolitu, v ktorom sa dajú nájsť veľmi pekné Obsidiány. Tieto Obsidiány sú výnimočne tým, že v ich dutinách sa vytvárajú kryštáliky Tridymitu.

HRAŇ

obec_hran erb

Hraň, text sa pripravuje

ZEMPLÍNSKE JASTRABIE

Zemplínske Jastrabie, text sa pripravuje

CEJKOV

obec cejkov erb 

Cejkov, obec sa nachádza 10 km na sever od Stredy nad Bodrogom v okrese Trebišov. Chotár obce leží v južnej časti Východoslovenskej nížiny na upätí Zemplínskych vrchov. Najväčšie zastúpenie tu má minerál Obsidián. Ten je možné nájsť na rozsiahlych poliach v okolí obce.

SÍRNIK

Sirník, obec sa nachádza 14 km jjv od mesta Trebišova v okrese Trebišov. Chotár obce leží v južnej časti Východoslovenskej nížiny. Za obcou sa nachádza kopec Avaš, ktorý je tvorený prevažne z Andezitového Túfu. V jeho puklinách sa vytvoril Opál. V okolí obce sa dajú nájsť aj veľmi pekné Jaspisy, ojedinelé aj Chalcedóny s kombináciou Jaspisu, kde zriedkakedy vytvoria krásny Achát, či Chalcedónovú dutinu v Jaspise.

ZEMPLÍN

Zemplín, Obec sa nachádza 7 km severozápadne od Stredy nad Bodrogom v okrese Trebišov. Chotár obce leží v južnej časti Východoslovenskej nížiny a na úpätí Zemplínskych vrchov. V okolí obce sa vyskytujú tzv. korálové acháty spolu s Chalcedónom a Jaspisom. Ďalším sprievodným minerálom je kremeň vo forme kryštálov. Acháty a Jaspisy sú roztrúsené po okolitých poliach Zemplína. Pri troche šťastia sa dá nájsť, okrem kryštálov Kremeňa, aj jeho vzácnejšia odroda Ametyst. V miestnom družstve v obci sa nachádza aj malý kameňolom, ktorý je tvorený prevažne z Jaspisov a Chalcedónov. Vytvárajú sa tam krásne kresby Achátov hradbového vzoru. Ojedinelé sa v dutinách nachádza aj Kremeň či Ametyst, ale aj Baryt. Ďalším minerálom v okolí obce je Obsidián, tzv. sopečné sklo. Obsidián je možné zbierať po okolitých poliach. No tento minerál nie je primárnym zdrojom v Zemplíne. Zanechali ho tu pravekí ľudia z doby kamennej, kde si počas lovu divokej zvery vyrábali svoje zbrane, oštepy a sekierky. Všetky tieto minerály Jaspisy, Acháty a Kremene vznikli v období, keď sopečná činnosť doznievala.

MALÁ TŔŇA

Malá Tŕňa, text sa pripravuje

Vývoj geológie

Zemplínske vrchy sú horským celkom, ktorý sa rozprestiera v oblasti juhovýchodného Slovenska, na rozhraní Západných a Východných Karpát. Sú obklopené rovinatým terénom Východoslovenskej nížiny a prevažne po svojom obvode aj celým radom vyčnievajúcich vyhasnutých sopiek. Hoci svojou rozlohou sú pomerne malým vyzdvihnutým územím, ich jedinečnosť spočíva vo veľmi rozmanitej a zložitej geologickej stavbe.Počas dlhého geologického obdobia od prvohôr až po súčasnosť sa udialo niekoľko významných geologických procesov, ktoré sformovali krajinu do súčasnej podoby. Rôzne typy hornín predstavujúce všetky geologické obdobia vyskytujúce sa na povrchu sú dôkazom zložitého geologického vývoja Zemplínskych vrchov.

Prvohory

 

mil. r.

,

mil. r.

STARŠIE PRVOHORY - ZEMPLÍNSKE VRCHY

V období starších prvohôrbola veľká časť územia Západných Karpát zaplavená morom. V oblasti Zemplínskych vrchov sa horniny začali usadzovať v mladších prvohorách – v karbóne, približne pred 306 mil. rokov. Ide o súbor usadených hornín tvorený pieskovcami, zlepencami, ílovitými bridlicami, tufmi. V tomto období nastal výraznejší rozpad staršieho horninového podkladu na jednotlivé bloky a vytvárali sa čiastkové preliačiny (poklesnuté územia) a vyvýšeniny. Poklesnuté územia boli zapĺňané úlomkami z vynorených a dvíhajúcich sa okrajov pohorí. Podnebie bolo v tom čase teplé a vlhké s dostatočným množstvom zrážok. Pomerne dlhšie obdobie sa horniny usadzovali prevažne v riekach a jazerách. Úlomky rastlín i kmene stromov boli povrchovými tokmi znášané do poklesnutých oblastí, kde v určitej časti karbónskeho obdobia vznikali močiare. Dôkazom toho sú výskyty uhoľných slojov v okolí Veľkej Tŕne. Ku koncu tohto obdobia prebiehalo usadzovanie úlomkov v jazerách a v plytkovodnom morskom prostredí, o čom svedčí prítomnosť morských mikroorganizmov v horninách. Vývoj územia bol ovplyvnený aj sopečnou aktivitou, ktorej výsledkom boli ojedinelé výlevy kyslej lávy (s vysokým obsahom oxidu kremičitého). Začiatkom permu došlo k rýchlej zmene podnebia. Vlhké podnebie sa zmenilo na suché. Výrazne sa to prejavilo v pestrejšom zafarbení hornín (červené, zelené, fialkasté), ktoré môžeme nájsť v okolí Kašova, Černochova i Malej Bary.

Druhohory

 

mil. r.

,

mil. r.

DRUHOHORY - ZEMPLÍNSKE VRCHY

V druhohorách oblasť dnešných Zemplínskych vrchov poklesla do väčších hĺbok čo malo za následok neprerušené usadzovanie hornín v plytkomorskom prostredí. Toto obdobie je zastúpené usadenými horninami – zlepencami, kremencami, pieskovcami, ílovitými bridlicami, vápencami a dolomitmi. Územie Zemplínskych vrchov a ich okolie bolo od konca druhohôr až do začiatku treťohôr súšou. Horniny v tomto období podliehali zvetrávaniu a erózii a rieky ich odnášali mimo pohoria. V období treťohôr začala oblasť Zemplínskych vrchov poklesávať pozdĺž zlomov a vytvorila sa vnútrohorská panva s plytkomorským až hlbokomorským prostredím. Neskôr sa usadzovanie hornín v oblasti mora prerušilo a územie sa stalo súšou. More ustupovalo a opäť zalievalo súš, čo sa vystriedalo aj niekoľkokrát. 

Treťohory

 

mil. r.

,

mil. r.

TREŤOHORY - ZEMPLÍNSKE VRCHY

Významným geologickým dejom v období treťohôr bola sopečná aktivita. Láva ryolitového aj andezitového zloženia prenikala z hlbín Zeme a vylievala sa pozdĺž zlomov na povrchu i pod hladinou mora. Tak vznikali dnes už vyhasnuté sopky, ktoré sa nachádzajú prevažne po obvode Zemplínskych vrchov a ich bezprostrednom okolí. Koncom treťohôr more ustúpilo, vytvorili sa jazerá i rieky. Vznikali plytké močariská, z ktorých vyčnievali močiarne dreviny a na súši bol rozšírený listnato – ihličnatý les.

Štvrťohory

 

mil. r.

,

Súčasnosť

ŠTVŤOHORY - ZEMPLÍNSKE VRCHY

Štvrtohory sú najmladšou a zároveň najkratšou časovou periódou geologického vývoja Zeme, ktorá začala približne pred 2,6 mil. rokov a trvá do súčasnosti. Charakteristické sú opakované zmeny podnebia, ktoré sa prejavovali striedaním teplejších a suchších fáz – medziľadových dôb s chladnejšími a vlhkejšími ľadovými dobami. Po období treťohôr tu naďalej pokračoval jazerno – riečny vývoj s ukladaním prevažne ílovitých a piesčitých sedimentov. Skamenelé organizmy, ktoré sa našli v horninách poukazujú na nevysychajúce, pokojné prostredie s množstvom jazierok, meandrujúcimi riečkami a potokmi. Neskôr však nastalo oteplenie, podnebie bolo mierne, iba o niečo teplejšie ako v súčasnosti. Na hladine stojatých vôd voľne plávali vodné papradiny. V takomto prostredí sa usadzovali hlavne prachovité, ílovité a čiastočne piesčité sedimenty. Koncom tohto obdobia sa riečna sieť rozšírila a prepadnuté oblasti boli vypĺňané hrubými súvrstviami piesčitých hornín.